fbpx

Pienryhmävalmennukset liiketoiminnan kehittämisen ja klusterin perustamisen tukena 

Kirjoittanut Johanna Säynäjäkangas 14.4.2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Qaswua toteutti kaksi pienryhmävalmennusta osana LIIKE – liiketoiminnan uudelleen suuntaamista ja digijohtamisen kehittämistä -hanketta, jota koordinoi Xamk Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Digitaalisen talouden tutkimusyksikkö.

Qaswua valittiin toteuttajaksi kahteen pienryhmävalmennukseen, jotka koostuivat viidestä kolmen tunnin mittaisesta ryhmäklinikasta. Ryhmäklinikoiden aiheina olivat Liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen ja Klusterin perustamisen perusteet. Pienryhmävalmennukset toteutettiin virtuaalisina Teams-tapaamisina loppusyksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana.

Pienryhmävalmennuksissa kilpailutuksen toteuttajana ja tilaajan yhteyshenkilönä toimi projektipäällikkö Inka Vanhanen, jolle yhteistyökumppanin ja palveluntuottajan valinnassa tärkeää oli, että valitulla toimijalla oli laaja-alaista asiantuntijuutta ja kyvykkyyttä mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Näihin kriteereihin Qaswuan tarjouksen ja referenssien koettiin vastaavan erinomaisesti.

Pienryhmävalmennus 1: Liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen
Liiketoiminnan uudelleen suuntaamisen pienryhmävalmennuksen tavoitteena oli oivalluttaa osallistuvat yritykset palvelumuotoilun hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Pienryhmäklinikat olivatkin ennen kaikkea osallistujien sparraamista ja haastamista oman yrityksen liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen ja nykyisen liiketoiminnan laajentamiseen sekä niissä palvelumuotoilun hyödyntämiseen. Ryhmäklinikoita toteutettiin valmennuksen aikana viisi ja niissä keskityttiin seuraaviin aiheisiin:
Verkostoituminen ja tutustuminen
Palvelumuotoilun mahdollisuudet kehittämisessä
Ketterä ja kokeileva yhteiskehittäminen
Prototypointi ja testaus
Kokeilujen opit ja jatkosuunnitelmat

Ryhmäklinikat sisälsivät lyhyitä teoriapainotteisia alustuksia sekä niiden pohjalta käytyjä ryhmäkeskusteluja ja yhteistä työskentelyä. Ryhmäklinikoiden välissä osallistujat saivat toteutettavaksi pienimuotoisia tehtäviä, jotka auttoivat heitä orientoitumaan ryhmäklinikoiden seuraaviin aiheisiin sekä viemään eteenpäin yrityksensä liiketoiminnan uudelleen suuntaamista ja laajentamista.

Osallistujat pitivät valmennuskokonaisuutta hyvin onnistuneena ja kokivat valmennuksen haastaneen heidän ajatuksiaan ja tapojaan tehdä kehittämistä. Erityisen tärkeänä osallistujat kokivat sen, että he saivat valmennuksen myötä paljon uusia työkaluja, joita he voivat suoraan hyödyntää liiketoimintansa kehittämisessä. Tärkeäksi osallistujat kokivat myös sen, että valmennus oivallutti heitä siihen, miten tärkeää systemaattinen kehittäminen ja uusien ideoiden testaaminen on.

Osallistujat kokivat liiketoiminnan uudelleen suuntaamisen pienryhmävalmennuksen erittäin onnistuneeksi:
Pienryhmävalmennus 2: Klusterin perustamisen perusteet

Klusterin perustamisen perusteet pienryhmävalmennuksen tavoitteena oli työstää yhdessä matkailualan yritysten kanssa yhteistyömalli ja toimintasuunnitelma klusterimuotoisen yhteistoiminnan perustamiseksi ja käynnistämiseksi. Klusterimuotoisella yhteistoiminnalla tavoiteltiin yhteistyömallia, jossa yritykset voisivat löytää synergiaetuja ja liiketoimintamahdollisuuksia yhteisestä toiminnasta ja palvelujen kehittämisestä. Osallistuneilla yrityksillä olikin jo yhteistä historiaa aiempien hankkeiden saralta ja pienryhmäklinikoiden toivottiin edistävän heidän välistään yhteistyötään. Ryhmäklinikoita toteutettiin valmennuksen aikana viisi ja työskentely eteni niissä seuraavasti:

Tutustuminen ja yhteistyömallin vision kirkastaminen

Yhteistoiminnan mahdollisuuksien ja vahvuuksien tunnistaminen
Yhteistoiminnan reunaehtojen ja realiteettien tunnistaminen
Yhteistyömallin vaihtoehtoisten ratkaisumallien ideointi

Yhteistyömallin toiminta-suunnitelman laatiminen

Ryhmäklinikat olivat keskustelu- ja työskentelypainotteisia tilaisuuksia, joiden toteuttamisessa hyödynnettiin fasilitoivaa ja valmentavaa otetta, jonka avulla huolehdittiin osallistujien tasapuolisesta osallistumisesta ja vaikutusmahdollisuuksista yhteistyömallin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ryhmäklinikoiden välissä osallistujat saivat tehtäväksi pienimuotoisia tehtäviä, jotka auttoivat heitä orientoitumaan ryhmäklinikoiden seuraaviin aiheisiin sekä viemään eteenpäin yhteistyömallin rakentamista.

Ryhmäklinikoiden lopputuloksena syntyi klusterin yhteistyömalli, toimintasuunnitelma ja pelisäännöt, johon kaikki valmennuksen osallistujat sitoutuivat. Toimintasuunnitelma toimikin osallistujille selkeänä ja konkreettisena työvälineenä valmennuksen jälkeisten askelien ottamiseen, joita kohti oli helppo lähteä etenemään. Kaiken kaikkiaan osallistujat kokivatkin valmennuskokonaisuuden hyvin onnistuneeksi ja valmennustapaamiset hyödylliseksi. Valmennuskokonaisuuden tärkeimpänä antina osallistujat pitivät sitä, miten hyvin se auttoi edistämään klusterin toimintaa.

Osallistujat kokivat, että valmennus auttoi edistämään klusterin toimintaa erittäin hyvin:

Pienryhmävalmennusten toteutus perustui dynaamiseen yhteistyöhön

Kahden erilaisen pienryhmävalmennuksen toteuttaminen melko samanaikaisesti oli kokonaisuudessaan hyvin antoisaa ja intensiivistä. Usein pienryhmäklinikoiden sisältöjä ja toteutusta myös iteroitiin lennosta vastaamaan osallistujayritysten muuttuneita tilanteita ja osallistumismahdollisuuksia – mikä edellyttikin niin Qaswualta toteuttajana, kuin Xamkilta tilaajana, nopeaa reagointia ja kykyä mukauttaa tapaamisten sisältöjä aina kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivaksi.

Näin iteratiivinen toteutus onkin usein mahdollista vain yhteistyössä, jossa voidaan pitää jatkuvaa dialogia eri osapuolten välillä. Tilaajan yhteyshenkilönä toiminut projektipäällikkö Inka Vanhanen kiittelikin yhteistyötä Qaswuan kanssa erityisesti sen helppoudesta ja keskustelevuudesta:

Hankintapäätöksen jälkeen Qaswuan kanssa käytiin vielä hyvät keskustelut ennen varsinaisten valmennusten aloitusta (sisällöt, osallistujat, päämäärät, odotukset, jne.) sekä jokaisen valmennuspäivän yhteydessä ennen ja jälkeen pienryhmävalmennuksen. Tämä hyvin dynaaminen yhteistyön muoto mahdollisti yhteistyön laadullisen syventymisen, luottamuksen kasvattamisen ja asioihin oikea-aikaisesti puuttumisen. Jos pitäisi yhdellä sanalla kiteyttää koko yhteistyö, niin valitsisin kyllä helppouden.

Pienryhmävalmennusten vastuuhenkilönä tilaajan puolella toiminut TKI-asiantuntija Tommi Kuukkanen osallistui molempien ryhmien valmennustapaamisiin ja oli siten aitiopaikalla seuraamassa niiden toteutusten laatua ja onnistuneisuutta. Tommi oli kaiken kaikkiaan hyvin tyytyväinen Qaswuan tapaan toteuttaa valmennusta ja antoi meille kiitosta erityisesti ketterästä ja aktivoivasta tavasta toteuttaa pienryhmäklinikoita:

Qaswua onnistui molemmissa pienryhmissä synnyttämään tarkoituksen mukaista, aktiivista ja hedelmällistä keskustelua, eikä tapaamiset jääneet yksipuoleisen esitelmöinnin tasolle. Erityisesti klusterin perustamisryhmän kanssa Qaswua onnistui etenemään varsin ketterästi, jolloin osallistujien tarpeiden täsmentymiselle annettiin riittävästi tilaa ja toimintasuunnitelmaa kyettiin mukauttamaan ongelmitta, osin jopa kesken tapaamisten.

Qaswualle yhteistyö tarjosi jälleen myös mahdollisuuden itse kasvaa ja kehittyä, sillä samalla kun toimimme meille varmalla maaperällä palvelumuotoilun parissa, pääsimme myös uusille vesille fasilitoimaan klusterimuotoisen yhteistyömallin rakentamista. Olikin jälleen hienoa huomata, miten paljon itsekin opimme ja oivalsimme taas uutta – ja se tämän työn suola juuri onkin!

Kehitä ja kehity

– niin nouset kasvuun!

Me Qaswualla autamme osaajia ja organisaatioita
kehittämään ja kehittymään palvelumuotoilun avulla. Kiinnostuitko yhteistyöstä kanssamme?
Palvelumuotoilun verkkokoulutukset, valmennukset ja kehityspalvelut.