fbpx

Palvelumuotoilun laaja yhteistyömalli yrityksen tukena ja muutoksen moottorina

Kirjoittanut Johanna Säynäjäkangas 24.8.2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Palvelumuotoilun laajassa yhteistyömallissa toimimme yritysten ja organisaatioiden muutoksen moottorina eli tukena ja resurssina palvelumuotoilun haltuun ottamisen edistämisessä ja asiakaslähtöisen kehittämisen toteuttamisessa. Onkin erityisen hienoa, kun yrityksessä tai organisaatiossa syttyy kipinä ja vahva tahtotila lähteä panostamaan palvelumuotoilun systemaattiseen hyödyntämiseen. Tällainen hedelmällinen lähtökohta viitoitti tietämme myös tammikuussa 2022, kun aloitimme palvelumuotoilun yhteistyön Eezy Kevytyrittäjien kanssa. Tässä casekuvauksessa pääset tutustumaan tarkemmin yhteistyöhön ja sen ensimmäisen puolen vuoden kokemuksiin.

Millaisia tavoitteita palvelumuotoilun yhteistyölle asetettiin ja miten sitä lähdettiin toteuttamaan?

Eezy Kevytyrittäjien tavoitteena palvelumuotoilun yhteistyölle oli saada palvelumuotoilu vahvaksi osaksi kehittämistä kasvattamalla yrityksen omaa palvelumuotoilun osaamista ja kyvykkyyttä. Heidän strategianaan olikin siirtyä entistä vahvemmin toimintansa ja palveluidensa asiakaslähtöiseen kehittämiseen, ja sen myötä asiakkaidensa mukaan ottamiseen kaikkeen kehittämiseen.

Palvelumuotoilun yhteistyössä toimimme Eezy Kevytyrittäjien kehittämisen kumppanina – ja yhteistyön päätavoitteena on palvelumuotoiluosaamisen asteittainen lisääminen ja palvelumuotoilun laaja-alainen hyödyntäminen sekä näitä tukevien toimintatapojen kehittäminen. Yhteistyö Eezy Kevytyrittäjien kanssa perustuukin laajaan yhteistyömalliimme, jossa tuki ja osallistuminen kehittämiseen on vahvaa yhteistyön alussa, josta sitä tullaan asteittain vähentämään yhteistyön edetessä.

Palvelumuotoilun laajassa yhteistyömallissa Qaswuan asiantuntijat osallistuvat kehitystyöhön sekä johtavat, tukevat ja ohjaavat palvelumuotoilun haltuun ottamista ja palvelumuotoiluprojektien toteuttamista sekä näitä tukevien toimintatapojen kehittämistä. Laaja yhteistyömalli perustuukin alkuun hyvin tiiviiseen työskentelyyn ja viikoittaiseen ohjaukseen, ja yhteistyön edetessä sekä palvelumuotoilun osaamisen ja kyvykkyyden kasvaessa muuttuen yhä enemmän ohjauksellisemmaksi ja sparraavammaksi.

Eezy Kevytyrittäjiltä yhteistyössä aktiivisimmin on mukana kehitysasiantuntija Nina Blomqvist, jonka palvelumuotoiluosaamista yhteistyön edetessä kehitetään ja työskentelyä ohjataan. Samalla kun Ninan osaamista kehitetään, lisätään myös kaikkien Eezy Kevytyrittäjien työntekijöiden ymmärrystä ja osaamista palvelumuotoilusta sekä osallistetaan heitä kehittämiseen. Osana kokonaisuutta on koko henkilöstölle tarjottu myös mahdollisuus osallistua Palvelumuotoilun TUTUSTUJA-verkkokurssille, joka toimii tärkeänä välineenä palvelumuotoilun perusteiden oivalluttamisessa.

Miten palvelumuotoilun yhteistyö on edennyt ja mitä siihen on sisältynyt?

Palvelumuotoilun yhteistyö Eezy Kevytyrittäjien kanssa käynnistyi tammikuussa 2022 ja sen toteutus jaettiin neljään kokonaisuuteen, joista kaksi ensimmäistä vaihetta toteutettiin yhteistyön ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Yhteistyö käynnistyi tammikuussa 2022 MINIPROJEKTI-vaiheella, sillä yrityksessä oli syntynyt idea uudenlaisen lisäpalvelun kehittämisestä, jonka kiinnostavuutta ja tarpeellisuutta he halusivat lähteä mahdollisimman pian kartoittamaan asiakkailtaan. Miniprojektin myötä yrityksessä päästiinkin heti kokeilemaan palvelumuotoilua ja sen ketterää kehittämistapaa ennen laajemman käyttäjätutkimuksen toteuttamista.

Miniprojektissa uudenlaisen lisäpalvelun ideaa sekä sen kiinnostavuutta ja tarpeellisuutta testattiin sekä kehitettiin yhdessä Eezy Kevytyrittäjien asiakkaiden kanssa. Kahdessa kuukaudessa toteutimme haastattelut ja työpajan, joiden pohjalta syntyi selkeä ymmärrys siitä, millaisia erilaisia käyttötarpeita ratkaisulle on, millaista hyötyä ratkaisusta on eri käyttäjä- ja sidosryhmille sekä millainen ratkaisun tulisi olla, jotta se olisi käyttäjilleen tarpeellinen ja toimiva. Kerätty ymmärrys kiteytettiin lopulta viiden erilaisen käyttäjäryhmän ja palvelupolun visualisoituun kuvaukseen sekä kehittämistä ohjaavien muotoiluveturien määrittelyyn. Tämän pohjalta oli mahdollista tehdä kehitystyön kustannuslaskelmat sekä investointipäätös, jonka jälkeen varsinainen ratkaisun rakentaminen asiakkaita ja muita sidosryhmiä osallistaen pääsi alkamaan.

Samanaikaisesti miniprojektin kanssa käynnistimme myös jo YMMÄRRYS-vaihetta, jonka tavoitteeksi oli asetettu muodostaa kokonaiskuva Eezy Kevytyrittäjien asiakkaista sekä heidän erilaisista tarpeistaan ja kokemistaan haasteista kevytyrittäjänä. Tämän taustalla oli aito halu ja tarve ymmärtää, millaisia erilaisia asiakastyyppejä yrityksellä on ja miten ne eroavat toisistaan sekä hyödyntää tätä ymmärrystä tulevassa kehitystyössä.

YMMÄRRYS-vaiheen intensiivisin työskentelyvaihe kesti kokonaisuudessaan kolme kuukautta ja sen aikana toteutimme laajan käyttäjätutkimuksen, jossa selvitimme Eezy Kevytyrittäjien palveluja käyttävien asiakkaiden tarpeita sekä heidän kohtaamiaan haasteita kevytyrittäjänä. Tutkimuksen tuloksena tunnistimme Eezy Kevytyrittäjien palveluja käyttävistä asiakkaista yhdeksän erilaista käyttäjäryhmää, joista jokaisella on erilaiset motiivit toimia kevytyrittäjänä sekä tarpeet Eezy Kevytyrittäjien tarjoamille palveluille. Näiden lisäksi tunnistimme myös tekijät, joiden suhteen yksittäiset asiakkaat sekä heidän toimintatapansa ja tarpeensa eniten eroavat toisistaan, ja miten näitä tekijöitä olisi hyvä huomioida kehitystyössä. Tämän kokonaisuuden kiteytimme lopulta visualisoiduksi raportiksi, jonka tuloksia ja löydöksiä hyödynnämme yhteistyön seuraavassa eli KEHITTÄMISEN-vaiheessa.

Millainen kokemus palvelumuotoilun yhteistyö on ollut ja miten se jatkuu tästä eteenpäin?

Meille Qaswualla palvelumuotoilun yhteistyö Eezy Kevytyrittäjien kanssa on ollut juuri sellainen yhteistyö, joka on sekä innostanut että haastanut meitä – sillä olemme saaneet hyödyntää sen aikana monipuolisesti osaamistamme ja oivaltaa itsekin joka päivä jotain uutta, samalla kun olemme auttaneet asiakastamme palvelumuotoilun haltuun ottamisessa. Näin intensiivisestä yhteistyöstä muodostuukin väistämättä myös tärkeä ja iso osa omaa työarkeamme, jossa asiakas on vahvasti läsnä niin viikoittaisessa tekemisessä kuin ajatuksissa vapaa-ajallakin.

Eezy Kevytyrittäjien kanssa asetimme yhteistyön alkaessa tammikuussa 2022 ensimmäisen puolen vuoden tavoitteeksi ennen kaikkea näkymän kirkastamisen: millaisia ovat heidän asiakkaansa, millaisia tarpeita heillä on ja millaisia ongelmia he kokevat sekä siinä samalla palvelumuotoilun uudenlaisten toimintatapojen oivalluttamisen ja omaksumisen. Ja tässä tavoitteessa olemmekin onnistuneet erinomaisesti – samalla kun olemme myös kehittäneet Eezy Kevytyrittäjien kehittämisasiantuntijan osaamista sekä ohjanneet hänen työskentelyään säännöllisillä valmennustapaamisilla ja erilaisilla tehtävillä. Onkin ollut todella arvokasta saada kehittämisasiantuntija Nina Blomqvistilta kiittävää palautetta siitä, miten tärkeäksi hän on yhteistyön kanssamme kokenut:

Qaswua on ollut paras yhteistyökumppani ikinä! Työskentely on ollut helppoa, kun on voinut luottaa prosessiin ja siihen, että asioita tehdään oikein. Parasta henkilökohtaisessa ohjauksessa on ollut se, miten asiat käydään läpi selkeästi, innostavasti ja asiantuntevasti. Yhteistyö onkin tuonut myös ihan uudenlaista intoa ja sitoutumista omaan työhön, kun kuulee, miten paljon me autetaan meidän asiakkaitamme ja miten suuri merkitys meidän työllä on.

Kun yhteistyön ensimmäisen puolen vuoden aikana painopisteemme on ollut Eezy Kevytyrittäjien toimintaan tutustumisessa ja yhteistyön kahden ensimmäisen vaiheen toteuttamisessa, olemme nyt elokuussa 2022 siirtymässä yhteistyön kolmanteen eli KEHITTÄMISEN-vaiheeseen ja sen yhteydessä käynnisteltävään neljänteen vaiheeseen. Näiden vaiheiden pohjana meillä toimii YMMÄRRYS-vaiheessa kerätty ymmärrys Eezy Kevytyrittäjien asiakaskunnasta ja palvelujen kehitysmahdollisuuksista, joista olemme priorisoineet muutaman selkeän kehityspolun syksylle 2022.

Yhteistyömme Eezy Kevytyrittäjien jatkuu alkusyksyn osalta vielä hyvin intensiivisenä, sillä johdamme edelleen kehitystyötä sekä osallistumme sen toteutukseen ”kädet savessa”. Lisäksi jatkamme Ninan ohjausta ja osaamisen kehittämistä sekä osallistamme vielä vahvemmin muutakin henkilöstöä niin kehittämiseen kuin vastuuroolien ottamiseen. Yksi merkittävimmistä syksyn kehityspoluista on Eezy Kevytyrittäjien laaja strateginen kehityskokonaisuus, jonka vastuuroolissa asiakkaan puolelta toimii Eezy Kevytyrittäjien toimitusjohtaja Saija Hellstén. Saija odottaakin jo innolla tulevaa kehitystyötä ja yhteistyön jatkoa kiteyttäen odotuksensa ja kokemuksensa seuraavasti:

Yhteistyö Qaswuan kanssa on uudistanut tapaamme ajatella kehittämistä ja lisännyt ymmärrystä siitä, mitä asiakkaamme odottavat, toivovat ja arvostavat sekä millaiset tekijät asiakkaitamme yhdistävät ja toisaalta, mitkä erottavat. Tämä ymmärrys on olennaista, jotta voimme rakentaa strategiamme mukaista asiakaskokemusta. Syksyn yhteistyö tulee viitoittamaan palvelukehitystämme sekä lyhyellä että pidemmällä tähtäimellä. Uskon vahvasti, että keväällä kerätty ymmärrys asiakkaistamme luo vankan pohjan kehitykselle kohti entistä erinomaisempia asiakaskokemuksia.

ASIAKAS

Eezy Kevytyrittäjät Osk

YHTEISTYÖN MUOTO

palvelumuotoilun laaja yhteistyömalli

KESTO

01/2022– jatkuu edelleen

TAVOITE

palvelumuotoiluosaamisen asteittainen lisääminen ja palvelumuotoilun laaja-alainen hyödyntäminen sekä näitä tukevien toimintatapojen kehittäminen yrityksessä

SISÄLTÖ

toimimme yrityksen kehittämisen kumppanina osallistumalla kehitystyöhön sekä johtamalla, tukemalla ja ohjaamalla palvelumuotoilun haltuun ottamista ja palvelumuotoiluprojektien toteuttamista sekä näitä tukevien toimintatapojen kehittämistä

KOKEMUS

”Qaswua on ollut paras yhteistyökumppani ikinä!”

Kehitä ja kehity

– niin nouset kasvuun!

Me Qaswualla autamme osaajia ja organisaatioita kehittämään ja kehittymään palvelumuotoilun avulla. Olemmekin ennen kaikkea vaikuttavan palvelumuotoilun asialla – edistäjinä, uudistajina, kouluttajina ja kehittäjinä.
Palvelumuotoilun verkkokoulutukset, valmennukset ja kehityspalvelut.